Όροι χρήσης

1.     Ποιοι είμαστε

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία FLEXY DRIVE INSURANCE CONSULTANTS I.K.E και με διακριτικό τίτλο FLEXY DRIVE έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής και επί της οδού Αχαιών αριθμός 2, έχει πάρει αριθμό ΓΕΜΗ 140650303000 και είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό μητρώου 369323.

 

2.     Ποιος είναι ο σκοπός μας

 

H FLEXY DRIVE έχει ως σκοπό να μελετά την αγορά, να παρουσιάζει και προτείνει συμβουλές και λύσεις σε ασφαλισμένους, ώστε να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων. Οι συμβουλές που παρέχουμε στηρίζονται σε αμερόληπτη ανάλυση  που επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων   που   διατίθενται   στην   αγορά,   ώστε να είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.

 

H FLEXYDRIVE συνεργάζεται με εταιρίες του κλάδου των ασφαλίσεων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ο πελάτης εισάγει ο ίδιος στο σύστημα της πλατφόρμας Flexinsurance.gr τα απαραίτητα στοιχεία που κατόπιν αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένα στις ασφαλιστικές εταιρίες ενώ το αποτέλεσμα της αναζήτησης παρουσιάζεται αναλυτικά.    

 

Η πλατφόρμα διαδικτυακής αναζήτησης Flexinsurance.gr προσφέρει ταχύτητα στην αναζήτηση των επιλογών σας, απλή και κατανοητή σύγκριση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων ώστε ο πελάτης να επιλέξει την λύση που καλύπτει τις ανάγκες του  με το χαμηλότερο κόστος.

 

Η παρουσίαση με μια ματιά των ασφαλιστικών εταιριών που προτείνουμε έχει ως σκοπό ο πελάτης να λάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία ώστε να κατανοήσει το μέγεθος και την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών που σκοπεύει να εμπιστευθεί και να το λάβει υπόψη του σε συνδυασμό με την τιμή και τις παρεχόμενες καλύψεις.

 

Η παρουσία της στον κλάδο των ασφαλειών έχει σκοπό να προσφέρει πραγματικές λύσεις οικονομίας με προγράμματα μικρής διάρκειας που συνδυάζονται με τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, εύκολα γρήγορα, σίγουρα και με πραγματικά χαμηλό κόστος.

 

3.     Ποιες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας

 

3.1               Η FLEXY DRIVE μέσω της πλατφόρμας Flexinsurance.gr παρέχει προϊόντα ασφάλισης για οχήματα (ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης), μηχανές, σκάφη, ζωής και υγείας, καθώς και κατοικίας.

Η FLEXY DRIVE διαμεσολαβεί ώστε ο πελάτης να υπογράψει την οριστική σύμβαση ασφάλισης απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του.

Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον πελάτη πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο βάσει στοιχείων που εισάγει στην πλατφόρμα διαδικτυακής αναζήτησης Flexinsurance.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο πελάτης, ο οποίος εγγυάται ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσε είναι ακριβή, αληθή και τεκμηριωμένα. Ο πελάτης είναι ενήμερος και αποδέχεται ότι η κατάθεση ανακριβών ή/και αναληθών η/και μη τεκμηριωμένων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του συμβολαίου του εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας.

Ο πελάτης είναι ενήμερος και αποδέχεται ότι για να κάνει χρήση της πλατφόρμας Flexinsurance.gr αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης υπηρεσιών

 

3.2               Ο πελάτης έχει την δυνατότητα και επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν απευθείας μέσω της πλατφόρμας κάνοντας αίτηση για την οποία θα λάβει ηλεκτρονικά ενημέρωση καθώς και τους όρους ασφάλισης της εταιρίας που επέλεξε προς ενημέρωση και μόνο.

Η FLEXY DRIVE δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα να αλλάξει ή να τροποποιήσει

–      τα ασφαλιστικά προϊόντα ή/και των όρων τους, των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιριών.

–      Τα δεδομένα  και τις παραμέτρους που εισάγει ο πελάτης

–      Τα δεδομένα και τις παραμέτρους που λαμβάνει αυτόματα το σύστημα κατόπιν απευθείας διασύνδεσης με αξιόπιστες βάσεις δεδομένων .

 

Η FLEXY DRIVE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει έλεγχο των κατατεθέντων στοιχείων μιας αίτησης για τυχόν παραλήψεις που ενδέχεται να μην επιτρέψουν την ολοκλήρωση της αίτησης προς την ασφαλιστική εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση η FLEXY DRIVE έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη και να ζητήσει τα στοιχεία αυτά που κρίνει ότι απαιτούνται, ενώ ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να τα καταθέσει ή όχι. Η μη κατάθεση των επιπλέον στοιχείων ενδέχεται να οδηγήσει σε μην επαρκή αξιολόγηση της αίτησης από την ασφαλιστική εταιρία και την μη ολοκλήρωση της σύμβασης    

 

Ο έλεγχος των στοιχείων του πελάτη και η τελική αποδοχή των αιτήσεων ασφάλισης που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Flexinsurance.gr πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση και μόνο. Η ασφαλιστική εταιρία αφού εκτιμήσει του κινδύνους που αναλαμβάνει μπορεί να προχωρήσει σε αποδοχή ή όχι της αίτησης.

 

Ο πελάτης ενημερώθηκε και συμφωνεί ότι η πλατφόρμα Flexinsurance.gr παρουσιάζει προτάσεις ασφαλιστικών προϊόντων η τιμών των οποίων ενδέχεται να διαφέρει  με την τελική τιμή όπως αυτή καθοριστεί από την ασφαλιστική εταιρία κατά τον έλεγχο των στοιχείων και αποδοχή της αίτησης.

Σε αυτή την περίπτωση και καθώς η τελική σύμβαση του πελάτη γίνεται με την ασφαλιστική εταιρία, η ισχύουσα τιμή είναι αυτή της ασφαλιστικής εταιρίας.

·      Αν η τιμή αυτή είναι υψηλότερη, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το επιπλέον ποσό ώστε να προχωρήσει σε έκδοση του συμβολαίου ή αλλιώς έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου. Στην περίπτωση ακύρωσης η FLEXY DRIVE επιστρέφει άμεσα το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων ως αναφέρεται στην παράγραφο 6.     

·      Αν η τιμή είναι χαμηλότερη, η FLEXY DRIVE επιστρέφει άμεσα στον πελάτη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στο λογαριασμό του πελάτη ή με τον ίδιο τρόπο που ο πελάτης κατέβαλε το ποσό του ασφαλίστρου, αν τούτο είναι εφικτό.    

 

Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία μας δεν αποτελεί ασφαλιστική εταιρεία, δεν αποδέχεται και δεν ασφαλίζει ασφαλιστικούς κινδύνους, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση εκ μέρους των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει ευθύνη εξ αφορμής ή εξαιτίας της ασφαλιστικής σύμβασης που θα συναφθεί τελικά ανάμεσα στον πελάτη και την ασφαλιστική εταιρεία, με τη διαμεσολάβηση της FLEXY DRIVE.

Η FLEXY DRIVE δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση ασφάλισης  μέσω της αίτησης ασφάλισης του πελάτη.

 

3.3               Η έκδοση συμβολαίου πραγματοποιείται αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή από τον πελάτη.

Η τελική ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλεται στον πελάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει υποβάλλει και είναι διαθέσιμη για εκτύπωση, ενώ συνοδεύεται από τους τελικούς όρους της ασφαλιστικής εταιρίας και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έγγραφα.

 

Στην περίπτωση που οι τελικού όροι διαφοροποιούνται από τους αρχικά προς ενημέρωση απεσταλμένους όρους ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης.

 

3.4               Η  FLEXY DRIVE δύναται να εισπράττει τα ασφάλιστρα των πελατών της για να τα αποδώσει στην ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 190/2006. Ο πελάτης πρέπει να εξοφλήσει το πλήρες αντίτιμο που ορίζει η ασφαλιστική, με τους όρους καταβολής που ορίζει η τελευταία, για να εκδοθεί το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Σε περίπτωση μη καταβολής ολόκληρου του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ανάμεσα στον πελάτη και την ασφαλιστική εταιρεία, οπότε και ακυρώνεται.

 

3.5               Σε περίπτωση που ο πελάτης κατέβαλε μερικώς το αντίτιμο και η ασφαλιστική σύμβαση δεν καταρτίστηκε ή ακυρώθηκε, η FLEXY DRIVE θα τον ενημερώσει και θα του επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε, χωρίς να χρεώσει περαιτέρω έξοδα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στο λογαριασμό του πελάτη ή με τον ίδιο τρόπο που ο πελάτης κατέβαλε το ποσό του ασφαλίστρου, αν τούτο είναι εφικτό.

 

4.     Πως μπορείτε να μας αποστείλετε το παράπονο ή την καταγγελία σας

 

Η FLEXY DRIVE θέλει διαρκώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της.

4.1               Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να υποβάλλει οποιοδήποτε παράπονο ή απορία, μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο info@flexinsurance.gr, να επικοινωνήσει στο 213 0908874 ή να μας επισκεφθεί στα γραφεία μας.  

Η FLEXY DRIVE αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία που αφορά το ζήτημα. Η ασφαλιστική εταιρία θα αποστείλει απάντηση στην FLEXY DRIVE και η οποία θα αποσταλεί στον πελάτη, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει και απευθείας με αυτόν για την επίλυση του θέματος.

4.2               Ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία, στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή.

Για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 298/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/133), κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την βασιμότητα των καταγγελλομένων και των παρεχομένων εξηγήσεων από τον καταγγελλόμενο. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου αιτιολογημένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα.

Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορεί να παραπέμψει την διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή ν. 3297/23.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Α/259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

 

5.     Πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας μας

 

Οι συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονται σε καταναλωτές και σε επιχειρήσεις. Η προσφερόμενη γλώσσα εκτέλεσης των συναλλαγών είναι η ελληνική ενώ το νόμισμα της συναλλαγής είναι το ευρώ. Τρόποι πληρωμής των υπηρεσιών που προμηθεύεσθε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι:

– Με μετρητά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας όπως αναφέρονται στους ‘Τρόπους Πληρωμής’.

– Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, Mastercard,  Maestro, American Express, Diners

– Mέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Μasterpass,

 

Ο πελάτης αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής μεταφέρεται στη σελίδα πληρωμής του συγκεκριμένου τραπεζικού, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρύματος πληρωμών, αποδεχόμενος ταυτόχρονα τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης  ιστοσελίδας των ως άνω ιδρυμάτων.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πριν τη μετάβαση στη σελίδα πληρωμής της Τράπεζας, ο Χρήστης ζητείται να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας στους οποίους αναφέρεται και η πολιτική επιστροφών/ ακυρώσεων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ο Χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το αποδεικτικό ολοκλήρωσης συναλλαγής που του εμφανίζεται στην οθόνη καθώς και αποστολή εικόνας ή pdf αυτής της οθόνης.

 

6. Πως μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή σας και να υπαναχωρήσετε από την ασφαλιστική σύμβαση

 

Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, ως εξής:

6.1               Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιωθεί γραπτώς εντός ενός μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, και εφόσον ο ασφαλιστής τον έχει ενημερώσει για την παρέκκλιση και για το δικαίωμα εναντίωσης εγγράφως ή με σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην FLEXY DRIVE έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

6.2          Αν ο ασφαλιστής παρέλειψε να ενημερώσει τον λήπτη της ασφάλισης, χορηγώντας του ειδικό έντυπο εναντίωσης, ή αν δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε οι παρεκκλίσεις δεν δεσμεύουν τον πελάτη-λήπτη της ασφάλισης και θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί το περιεχόμενο της αίτησης για ασφάλιση.

Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε στον λήπτη της ασφάλισης κάποια από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο ν.δ 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριμένη σύμβαση, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη, η σύμβαση ισχύει αναδρομικά, από το χρόνο της σύναψής της. Η ως άνω προθεσμία δεν αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης. Το δικαίωμα εναντίωσης αποσβεννύεται μετά πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εναντίωσης, ματαιούται η σύναψη της σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης της παράδοσης των εγγράφων φέρει ο ασφαλιστής.

Ο πελάτης διατηρεί και τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 4θ του Ν. 2251/1994 που αφορά την προστασία των καταναλωτών. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες υπάγονται στην έννοια των χρηματοικονομικών υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο δύναται να ασκηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α` 13) καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις.

 Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης  η προθεσμία αρχίζει:

 αα. είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση,

 ββ. είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός και στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο πελάτης  ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης με σχετική έγγραφη δήλωση του, που αποστέλλει στο info@flexinsurance.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της FLEXY DRIVE, Αχαιών 2, Ν.Ηράκλειο Αττικής, 14122. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την FLEXY DRIVE.  

Σε περίπτωση νόμιμης άσκησης του δικαιώματος  υπαναχώρησης, η FLEXY DRIVE υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει από αυτόν σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση.  Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που η FLEXY DRIVE έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέσα στην προθεσμία άσκησής του,  και μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην FLEXY DRIVE έχει δηλωθεί αίτημα κάλυψης ζημίας, λόγω ασφαλιστικού κινδύνου που επήλθε και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

 

7.     Ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 

Σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον πελάτη εντός  προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται, με τον όρο ότι  δεν έχει αναγγελθεί ζημία μέσα στην ως άνω προθεσμία.

 

8.     Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

 

Εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις που διέπουν τη FLEXY DRIVE και τους πελάτες τους είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

9.     Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

 

Η FLEXYDRIVE προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και σέβεται την ιδιωτικότητα τους.  Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η FLEXYDRIVΕ είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Καταβάλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προστατεύσει και εφαρμόζει συνεχείς ελέγχους και τεχνολογία αιχμής στην ασφάλεια των πληροφοριών

Ο πελάτης είναι ενήμερος και αποδέχεται ότι για να κάνει χρήση της πλατφόρμας Flexinsurance.gr αποδέχεται την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας