Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Η FLEXYDRIVE προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και σέβεται την ιδιωτικότητα τους.  Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η FLEXYDRIVΕ είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Καταβάλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προστατεύσει και εφαρμόζει συνεχείς ελέγχους και τεχνολογία αιχμής στην ασφάλεια των πληροφοριών. 

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/συνεργάτες της εταιρίας μας και αφορά τα στοιχεία που μας γνωστοποιούν οικειοθελώς οι πελάτες  με την υποβολή της αίτησης ασφάλισης.

Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα στοιχεία σας όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς αδείας οχημάτων σας, στοιχεία που αφορούν τα ακίνητά σας κτλ.

Εφόσον αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας θα σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε στοιχεία σχετικά με την ηλικία σας, την οικογενειακή σας κατάσταση και τα δεδομένα υγεία σας.

Τονίζουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της παροχής των υπηρεσιών που παρέχει η FLEXY DRIVE και την λειτουργία της σχέσης του πελάτη με την εταιρία, και ως εκ τούτου τυχόν άρνηση ή εναντίωση στην επεξεργασία παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα να μην του παρέχει τις υπηρεσίες της.

 

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

 

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η FLEXY DRIVE θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας. Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

i.      Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της  και την παροχή των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προς αυτούς.

 Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σου για τους εξής σκοπούς:

·         Για την παροχή προσφορών για ασφαλιστικά προϊόντα.

·         Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Προσωπικού Λογαριασμού Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της FLEXY DRIVE.

·         Για την επεξεργασία των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.

·         Για την επικοινωνία με τους πελάτες για αλλαγές στους όρους παροχής των υπηρεσιών  FLEXY DRIVE ή στους όρους τρίτων.

 

ii. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της FLEXY DRIVE προς το εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ασφάλιση.

 

iii. Επεξεργασίες που στηρίζονται στη συγκατάθεση του πελάτη

Εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του στην εταιρία, για να του στέλνει προσωποποιημένες ή μη ενημερώσεις για νέα ασφαλιστικά προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους, εμπορικές επικοινωνίες, νέες προσφορές, newsletters κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και να ζητήσει τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή.

 

Αποδέκτες

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της FLEXY DRIVE.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (ασφαλιστικές εταιρείες, εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής,  κλπ.), στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή πελατών και την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η FLEXY DRIVE  δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

 

Χρόνος Διατήρησης

 

Τα προσωπικά δεδομένα πελατών θα διατηρούνται για 5 έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για 5 έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης.

 

Τα Δικαιώματα πελατών

 

Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να γνωρίζουν μετά από γραπτό αίτημά τους για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Τέλος, οι πελάτες υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τη FLEXY DRIVE  για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχαν κατά την εγγραφή τους και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού τους  λογαριασμού.

 

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στο «Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα». Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης.

 

  • Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

 

  • Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

 

  • Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 

  • Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

 

  • Δικαίωμα Εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση.

 

  • Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση. Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Για οποιοδήποτε αίτημα πελατών σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων του στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της FLEXY DRIVE, ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της FLEXY DRIVE, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: vgalanis@flexinsurance.gr

 

Μέτρα προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων  σας

 

Η FLEXY DRIVE λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα δεδομένα σας. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και έχει θεσπίσει διαδικασίες που  προστατεύουν τα δεδομένα σας από απώλεια, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, μη νόμιμη αποκάλυψη ή καταστροφή. Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας, έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η φυσική ασφάλεια, η ασφάλεια πληροφοριών, οι τακτικοί έλεγχοι ασφάλειας, τα penetration tests, η χρήση κατάλληλου λογισμικού προστασίας κλπ.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής

 

Χρήση cookies

 

Η εταιρεία FLEXY DRIVE χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας της, την ορθή περιήγηση των χρηστών στις σελίδες του ιστοτόπου της και την κάλυψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών και των προτιμήσεων των χρηστών της ιστοσελίδας Flexinsurance.gr. Άλλος ένας λόγος που καθιστά τα cookies αναγκαία είναι η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας FLEXY DRIVE, η ανάλυση της περιήγησης των επισκεπτών της και η επίλυση των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της περιήγησης.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επιστεφτείτε την Πολιτική cookies της εταιρείας.

Ο πελάτης είναι ενήμερος και αποδέχεται ότι για να κάνει χρήση της πλατφόρμας Flexinsurance.gr αποδέχεται την Πολιτική cookies